Wyznanie wiary nicejsko-konstantynopolitańskie

Tzw. symbol konstantynopolitański (oryginalny tytuł to „Wyznanie wiary 150 Ojców”) jest kredem sformułowanym podczas obrad I Soboru Konstantynopolitańskiego w 381 r. Jego tekst przechowany został w jęz. greckim w dokumentach soborowych. Stanowi on rozwinięcie „Wyznania 318 Ojców”, zwanego często symbolem nicejskim, sformułowanego na poprzednim soborze w Nicei w 326 r.

„Wierzymy1 w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych; i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, syna Bożego jednorodzonego, zrodzonego z Ojca przed wszystkimi wiekami, światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało; który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i przyjął ciało za sprawą Ducha Świętego z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Został ukrzyżowany za nas pod Poncjuszem Piłatem, poniósł mękę i został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia według Pisma, i wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca, i znowu przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, którego panowaniu nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca2 pochodzi, którego należy czcić i wielbić wraz z Ojcem i Synem, który przemawiał przez proroków. W jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznajemy jeden chrzest dla odpuszczenia grzechów.3 Oczekujemy zmartwychwstania umarłych i życia w przyszłym wieku. Amen.„4

Przewiń do góry ↑


Przypisy:
  1. Tekst podany czarną czcionką pokrywa się z tekstem wyznania apostolskiego, wyróżnione sformułowania zostały dodane przez Sobory Nicejski i Konstantynopolitański w celu doprecyzowania myśli. 
  2. „Który od Ojca pochodzi“ – tradycja katolicka i protestancka dodaje „i Syna“ – łac. filioque. Najwcześniejsza znana wersja łacińska zawierająca filioque pochodzi z 589r. 
  3. „Jeden chrzest dla odpuszczenia grzechów“. Jest to cytat z Dz 2,38: „Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego“. Nie chrzest jest przyczyną odpuszczenia grzechów, ale nawrócenie wynikające z wiary, wyrażające się w przestrzeganiu nauki Chrystusa. Por. Mt 28,19–20, Rz 6,3–11. 
  4. Polski przekład symbolu konstantynopolitańskiego pochodzi z opracowania „Dokumenty Soborów Powszechnych“, WAM 2001, t.I, s. 69.